Relacje Inwestorskie

Więcej informacji

Dane spółki

SKK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie
Gromadzka 54A, 30-719 Kraków
NIP 675 11 98 454,
Regon 351552160,

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000298455 

Akcjonariat

Wysokość kapitału zakładowego – 1 100 000 PLN  i kapitału wpłaconego 1 100 000 PLN

W skutek wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (D.U. z 219r poz.1798) najpóźniej do 31.12.2020 r należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydawanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021r. 

Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydawanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji o dematerializacji akcji można uzyskać  pod numerem telefonu 12 2932 700 oraz adresem email skk@skkglobal.com

Kontakt do Zarządu SKK:
tel.: 12 2932 700
e-mail: skk@skkglobal.com

Zarząd Spółki będzie na bieżąco zamieszczał komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji.

 

 

Dokumenty korporacyjne