Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) SKK S.A., z siedzibą przy ul. Gromadzkiej 54a, 30-719 w Krakowie informuje, iż:

1.      Administratorem danych osobowych Stron Umowy o zachowaniu poufności oraz danych osobowych osób działających przy realizacji Umowy o zachowaniu poufności lub w związku z przedmiotem współpracy, o której mowa w ww. Umowie  jest SKK S.A.

2.      Przestrzeganie zasad ochrony danych w strukturze SKK S.A. nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez mail: personal-data@skkglobal.com

3.      Dane osobowe wskazane w umowie przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

Cel przetwarzania danych – procesyPodstawa prawna przetwarzania danych
Zawarcie oraz realizacja umowyart. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy)
Obsługa procesu składanych reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny)
Spory sądowe i pozasądowe, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnymart. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – dochodzenie roszczeń)
Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych)art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

4.      Odbiorcami danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z SKK S.A. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi doradcze w ramach outsourcingu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

5.      Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6.      Okres przechowywania danych osobowych zgromadzonych przez SKK S.A. uzależniony jest od celu, dla którego dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:

a)     okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,

b)     okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji

c)      do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym;

d)     do momentu wniesienia przez sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

e)     po okresach wskazanych w pkt a) – d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

7.      W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom których dane dotyczą przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

8.      Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania współpracy z SKK S.A. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej jest dobrowolne, jednak niezbędne do jego realizacji.

9.      Przetwarzanie danych osobowych nie będzie wiązało się z podejmowaniem decyzji, opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Ta strona używa cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień w przeglądarce. Więcej informacji